SAKSHAM ART COMPETITION OCT2019
SAKSHAM - VIDYALAYA LEVEL WINNER
GANDHI JEE & LAL BAHADUR SHASTRI JAYANTI
TRITIYA SOPAN TESTING CAMP-RAIPUR CLUSTER